Om Pulverlakk

Hva er så pulverlakk og hva er fordelene med å bruke dette?

Pulverlakk er hva vi kan si lakkbransjens svar på det grønne alternativ. I en tid der kjemikaliehåndtering er i stor fokus og substitusjon er noe som vi er pålagt å vurdere, så kan vi med trygghet si at her benyttes et lakksystem uten flyktige løsemidler. Man sparer altså arbeidsmiljøet og har med god renseteknologi mulighet for å gjenvinne slik at svinnet blir lite. Dette er spesielt gunstig ved større serier og kan gi vesentlige kostnadsreduksjoner.

Ca. 140 norske bedrifter har i dag anlegg og utstyr for pulverlakkering, enten som ledd i egen produksjon eller som «leielakkerere» (bedrifter som lakkerer for andre). En god del av disse bedriftene er medlemmer av Norsk Pulverlakkteknisk Forening.

I et typisk og moderne pulverlakkeringsanlegg vil objektene som skal lakkeres bli transportert gjennom prosessen på en convaier. Vi snakker om en lakkeringsprosess der selve lakkpåføringen er sluttfasen av en ofte betydelig lengre prosess. Alle objekter må gjennom en forbehandlings-/vaskeprosess, en klargjøring av objektoverflaten som kan være en prosess bestående av flere trinn med kjemisk omvandling, en tørkefase, en påføringsfase med pulver og etterfølgende herdeprosess.

Mange norske anlegg er hva vi kan kalle halvautomatiske, med den betydning at forbehandlingsprosessen kan være en separat prosess.

lakksproyte_iproc_web.jpgSå hva er det som skiller pulverlakk fra ordinær industrilakkering med våtlakk?

Det hele ligger i hvordan denne lakken påføres objektet. Siden vi ovenfor har sagt at det ikke finnes noen flyktige løsemidler så leveres selve lakken i pulverform. Påføringen skjer ved at pulveres sprøytes som en sky på objektet. De små pulverkornene blir kraftig elektrostatisk oppladet i pistolene. Pulveret vil da ved en elektrostatisk tiltrekning feste seg til objektets overflate. Etter påføring av pulver er neste trinn i prosessen å få et homogent belegg. Dette skjer ved at objektet føres inn i en herdeovn. Pulveret smelter på objektets overflate, flyter sammen ved å danne kjemiske bindinger som ved etterfølgende herding vil gi et slitesterkt belegg.

Det finnes mange ulike typer pulverlakk designet til ulike bruksområdet.

Det finnes i dag flere typer pulverlakk på markedet. De er formulert etter bruksområde, brukssted og ikke minst krav til holdbarhet. Valg av riktig type lakk bestemmes ut fra de betingelser for hva objektet skal benyttes til. De mest brukte her i landet er polyester, epoxy-lakker og kombinasjoner av disse, som gjerne blir omtalt som hybrider eller mix produkter. Lakk leveres i utallige fargekombinasjoner og strukturer. Finnes også noen alternativer som er svært godt varmebestandige, men med begrenset fargevalg.

Polyesterlakker

Dette er lakken å velge for utendørs bruk. Når lakken er formulert med UV bestandige pigmenter kan denne være holdbar i flere år uten at det medfører stort tap av verken farge eller glans. Eksempler på produkter her er byggfasader, vinduer og andre detaljer som står ute år etter år i sol og regn. Ulempen med en polyesterlakk er at den har begrenset motstand mot kjemikalier og løsningsmidler.

Epoxylakker

Epoxylakker blir veldig ofte brukt som korrosjonsbeskytter, eller som et rent funksjonellt belegg der det kreves en hard overflate og høy kjemikaliemotstand. Men epoxylakker må aldri eksponeres utendørs. Du vil da oppleve det som ofte omtales som «kritting» hvor overflaten blir hvit og smitter av på hender og tøy.

Kombinasjonslakker

Hybrider eller kombinasjonslakker blir ofte brukt for å kombinere fordelene ved epoxy og polyester. Blir ofte brukt til detaljer innendørs som kanskje krever en litt hardere overflate enn det en ren polyester kan gi. Men man skal huske på at et hybridsystem aldri må utsettes for UV stråler da den fortsatt inneholder epoxy som ikke tåler å stå ute.

Hvilken forbehandling?

Nøkkelen til et vellykket resultat ligger i forbehandlingen. Man er helt avhengig i at objektene forbehandles i tråd med hva som er det spesifiserte krav til det ferdige produktet. Det vil si at forbehandlingen til et produkt som skal eksponeres i et marint miljø har helt andre krav til forbehandling enn et produkt som skal stå innendørs. Hvilken forbehandling bedriften kan tilby, bør være et avgjørende kriterium når man skal velge leverandør av pulverlakkering. Forbehandlingen er meget avgjørende for levetiden til overflatebehandlingen.

En annen vesentlig faktor er selvsagt hvor aggressivt miljøet er på det tiltenkte brukssted. Nedenfor finner du en tabell som viser inndeling i korrosjonsklasser. Videre kan du i de neste tabellene se hvilken forbehandling du bør velge for å oppnå disse korrosjonsklassene.

NB! NPLF vil poengtere at klassifiseringen av de ulike forbehandlingene må sees på som veiledende.

Korrosjonsklasser

Se korrosjonsklassene i høyre kolonne. «Benytter du en smarttelefon vil du finne inneholdet lenger ned på denne siden»

Som tidligere nevnt er forbehandling en nøkkelfaktor for et godt resultat. Nedenfor angis hvilken type forbehandlingsprosess som er anbefalt for å kunne tilfredsstille de ulike korrosjonsklassene. En høy korrosjonsklasse krever generelt en langt mer avansert forbehandlingsprosess enn en lav korrosjonsklasse. Tabellene nedenfor må derfor leses som f.eks, for aluminium vil kromatfri forbehandling være en prosess med rengjøring, avfetting og et kjemisk konverteringsbelegg bestående av et belegg fri for seksverdig krom.

 

Screen Shot 2013-05-20 at 9.39.38 PM
korresjonsklasser
For å oppnå en enda bedre korrosjonsbeskyttelse, kan en legge på et ekstra lag med pulverlakk. Det kan gjøres både med to lag av samme lakkvalitet, evt med en epoxylakk som første strøk og en polyesterlakk som toppstrøk. Dette er noe de fleste pulverlakkerere vil kunne tilby.

Korrosjonsklasser

Typisk miljø - Innendørs

Oppvarmede bygninger med ren atmosfære, f.eks. kontorer, forretninger, skoler eller hoteller

Typisk miljø - utendørs

Atmosfære med liten grad av forurensning. Hovedsakelig landatmosfære.

Typisk miljø - Innendørs

Uoppvarmede bygninger der kondensasjon kan forekomme, f.eks. lagerbygninger eller sportshaller.

Typisk miljø - utendørs

By- og industriatmosfære, moderat forurenset med svoveldioksid. Kyststrøk med lavt saltinnhold.

Typisk miljø - Innendørs

Produksjonslokaler med høy relativ luftfuktighet og noe luftforurensning, f.eks næringsmiddelbedrifter, vaskerier, bryggerier eller meierier.

Typisk miljø - utendørs

Industri- og kyststrøk med moderat saltinnhold.

Typisk miljø - Innendørs

Kjemiske bedrifter, innendørs svømmebassenger, skipsverft og båtbyggerier ved kysten.

Typisk miljø - utendørs

Industristrøk med høy relativ luftfuktighet og aggressiv atmosfære.

Typisk miljø - Innendørs

Bygninger eller arealer med nesten konstant kondensasjon og med sterkt forurenset atmosfære.

Typisk miljø - utendørs

Kyst- og havstrøk med høyt saltinnhold.

Typisk miljø - Innendørs

Bygninger eller arealer med nesten konstant kondensasjon og med sterkt forurenset atmosfære.

Finn din pulverlakkerer

Finn medlemsbedrifter, se referanseprosjekter eller kontakt oss

Medlemsbedrifter

Klikk på kartet for full oversikt over medlemsbedriftene til NPLF

Referanseprosjekter

Klikk på ikonet nedenfor for å se referanserbilder hvor pulverlakkering er benyttet.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss. Klikk på ikonene
nedenfor for kontaktinformasjon